Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

GÜNCEL MEVZUAT


12.07.2024 2024/2. Dönem Kurum Geçici Vergi ve Gelir Geçici Vergi Beyannamelerinde Değişiklik (17.07.2024)

SGK Genel Yazı: 5510 Sayılı Kanunun Ek 20 nci Maddesinin İptaline İlişkin Yapılacak İşlemler (12.07.2024)

1 Temmuz 2024 - 31 Aralık 2024 Tarihleri Arasında Yurt İçi ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (11.07.2024)

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İle Yapılan Düzenlemelere İlişkin Duyuru (03.07.2024)

4760 Sayılı ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Liste, ÖTV Kanununun 12 nci Maddesinin (5) Numaralı Fıkrası Uyarınca Güncellenmiştir (03.07.2024)

İndirilecek KDV Listesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Duyuru (02.07.2024)

SGK Genelgesi 2024/8 - 5510 Sayılı Kanun'un İptal Edilen Ek 20'nci Maddesinde Yer Alan Kuruluşların Prim Teşviklerinden Yararlanma Durumlarındaki Değişiklik (01.07.2024)

SGK’nın Uyguladığı Tecil ve Taksitlendirme Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapıldı (01.07.2024)

VUK Sirküler 169 Yayınlandı (26.06.2024)

2024 Yılı Mali Tatil Uygulaması (26.06.2024)

Mali Tatil 2-20 Temmuz 2024 Tarihleri Arasında Uygulanıyor (25.06.2024)

Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri (25.06.2024)

E-Fatura ve E-Defter Uygulamalarına Geçiş Zorunlulukları Hakkında Bilgilendirme Duyurusu (25.06.2024)

Genel Kurul ve Yönetim Organınca Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Esaslar (21.06.2024)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 71) Genel Yönetim Mali İstatistiklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 90) (15.06.2024)

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.06.2024)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/6/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24547] Sayılı Kararı (15.06.2024)

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.06.2024)

Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ (15.06.2024)

2024/Nisan Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu İle 25/06/2024 Tarihine Kadar Ödenebilmesi (14.06.2024)

Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı (13.06.2024)

Beyanname Ve Bildirimlerin Verilme Süresinin Uzatılması Talebi Yazısı Hk. (12.06.2024)

VUK Genel Tebliği (Sıra No: 435)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 562) (12.06.2024)

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (11.06.2024)

5 TL Değerindeki Madeni Paraların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ (08.06.2024)

Defter Raporu Beratı ve Berat Dosyaları Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Duyurusu (06.06.2024)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 30/05/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24468] Sayılı Kararı (05.06.2024)

6111 Sayılı Teşvik Uygulamasında Ustalık ve Kalfalık Belgelerine Yönelik Değişikliğe Gidildi (04.06.2024)

01 Temmuz 2024 Tarihinden İtibaren Eski Yazar Kasalar Kullanılmayacak “Pos Uyumlu Yeni Nesil ÖKC” Kullanılacak (04.06.2024)

SGK Genel Yazı: 4447 sayılı Kanun’un Geçici 10’uncu Maddesi Kapsamında Ustalık ve Kalfalık Belgelerine Yönelik Uygulama (04.06.2024)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/05/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24314] Sayılı Kararı (04.06.2024)

SGK Genelgesi 2024/8 - Tecil İşlemlerine İlişkin Değişiklikler (03.06.2024)

Anonim ve Limited Şirketlerin 31.12.2026 Tarihine Kadar Asgari Sermaye Tutarı Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi Gerekiyor (03.06.2024)

2023 Yılı Yevmiye Defteri'nin Kapanış Onayı'nın (Tasdiki'nin) Son Günü 30 Haziran 2024 (03.06.2024)

Son Dakika GİB Duyurusu: E‐Belge Uygulamalarında Karekod Kullanımı Hakkında (31.05.2024)

Türk Ticaret Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (29.05.2024)

Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerdeki İşveren ve Sigortalılar İçin 7256 ve 7326 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesi (27.05.2024)

6/2/2023 Tarihinde Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde Devam Eden Mücbir Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yap% (25.05.2024)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 561) (25.05.2024)

2024/Mart Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu İle 24/5/2024 Tarihine Kadar Ödenebilmesi (25.05.2024)

GİB E-FATURA DUYURU: e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Adisyon uygulamalarının e-Arşiv Raporlarında "İmza Zamanı" alanı zorunlu hale getirilmiştir. (22.05.2024)

SGK Genel Yazı - 6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Tecil Faizi ile Gecikme Zammı Oranlarında Değişiklik (22.05.2024)

2024/2. Dönem YMM Sınavlarına İlişkin Duyuru (22.05.2024)

Vergi İhbar Kanalları Hakkında Duyuru (22.05.2024)

E-Defter Berat Verme Süreleri 10 Gün Uzatıldı… (21.05.2024)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8481) (21.05.2024)

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %4,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8484) (21.05.2024)

3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yıllık %24 Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8485) (21.05.2024)

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4) (21.05.2024)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 8) (21.05.2024)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.05.2024)

SGK Genelgesi 2024/7 - 2011/13 Sayılı Genelgede Değişiklik (16.05.2024)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6) (16.05.2024)

Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı (15.05.2024)

Vergi Levhası 31 Mayıs 2024 Gün Sonuna Kadar Oluşturulacak (06.05.2024)

Ödenmeyen 2023 Yılı Aralık Ayı SGK Yapılandırma Taksiti Diğer Taksitlerle Mahsup Edilebilecek (02.05.2024)

İndirimli Gelir Stopaj Oranı Uygulaması Bazı Oran Artışları Yapılarak 31 Temmuz 2024 Tarihine Kadar Uzatıldı (02.05.2024)

SGK Genel Yazı: 7440 sayılı Yapılandırma Yıl Sonu Taksit İhlali (02.05.2024)

Muhasebe/ Mali Müşavirlik Gider Kayıt Alt Türün Otomatik Giderleştirilmesine Yönelik Kullanım Kılavuzu (02.05.2024)

Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi) Veren Mükelleflere Önemli Duyuru (02.05.2024)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8434) (01.05.2024)

2023 Dönemi Yıllık İşletme Cetveli Süre Uzatımına İlişkin Duyuru (30.04.2024)

SGK: Kredi Kartı veya Banka Kartıyla Prim Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Basın Duyurusu (30.04.2024)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 560) (30.04.2024)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 51) (27.04.2024)

VUK Sirküleri 167 - Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Ba Bs Formu, E-Defter Süreleri Uzatıldı (26.04.2024)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/04/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/23521] Sayılı Kararı (25.04.2024)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/04/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/23520] Sayılı Kararı (25.04.2024)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/04/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/23519] Sayılı Kararı (25.04.2024)

SGK DUYURU: 2024/Şubat Dönemi SGK Prim Borçlarının Kdv Mahsubu İle 26/04/2024 Tarihine Kadar Ödenebilmesi (18.04.2024)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 65 Yayınlandı (18.04.2024)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 51) Taslağı (16.04.2024)

Sanayi Siciline Kayıtlı Firmalar Yıllık İşletme Cetvelini 30.04.2024 Tarihine Kadar Vermeleri Gerekir (15.04.2024)

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararında Yapılan Değişiklikler (08.04.2024)

Gelir Vergisi Beyanında Son Gün Bugün (5 Nisan 2024) (05.04.2024)

GİB E-Beyanname: 03.04.2024 Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi) Mükelleflerine Önemli Duyuru (04.04.2024)

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Artırıldı (03.04.2024)

GİB E-Beyanname Duyuruları (02.04.2024)

SGK Genelgesi 2024/4 - 2013/11 sayılı Genelgede değişiklik hk. (29.03.2024)

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/166 (28.03.2024)

Elektronik Belge Sistemlerinde Yapılacak Planlı Bakım Çalışmasının Tamamlanması Hakkında Duyuru (28.03.2024)

Elektronik Belge Sistemlerinde Yapılacak Planlı Bakım Çalışmasının Uzaması Hakkında Duyuru (28.03.2024)

Yeni e-Beyan Sistemi Hakkında Duyuru (21.03.2024)

SGK Genel Yazı: 5510 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası Uygulaması (12.03.2024)

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/4, K: 2023/6) (12.03.2024)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Göre Uygulanan Gecikme Cezası Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8256) (12.03.2024)

Bazı Nace Kodlarında Güncelleme Yapıldı (07.03.2024)

Şubat Ayı SGK Bildiriminde Dikkat Edilecek Hususlar (07.03.2024)

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06.03.2024)

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (05.03.2024)

SGK Genelgesi 2024/3 - Asgari Ücret Desteği (01.03.2024)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2024-32/69) (28.02.2024)

İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8188) (23.02.2024)

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23.02.2024)

E-Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (21.02.2024)

Menkul Sermaye İradı Rehberi (21.02.2024)

SON DAKİKA: Enflasyon Düzeltmesi Sirküleri Yayımlandı (20.02.2024)

İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İle Serbest Meslek Erbaplarında Amortisman Düzeltmesi (20.02.2024)

Kira Ödeyen Değerli Vatandaşlarımıza Duyuru (20.02.2024)

Hazır Beyan Sistemi Broşürü Yayınlandı (20.02.2024)